تصویر هدر

نرم‌افزار بارمپ که توسط شرکت سوربن ترابر هوشمند برای تسهیل امور حمل بار طراحی شده، تحت شرایط زیر خدمات مربوطه را ارائه می‌‌کند؛ لذا این شرایط به‌عنوان یک قرارداد الزام‌آور بر روابط بین راننده و شرکت حاکم خواهد بود.

بر این اساس، ضروری است پیش از استفاده از خدمات بارمپ، این شروط را به‌دقت مطالعه فرمایید. استفاده از بارمپ به‌منزله‌ی قبول تمامی شرایط ذیل است و هرگونه ادعا یا اعتراض آتی در این خصوص را بلااعتبار می‌‌نماید .

شرکت ممکن است شرایط استفاده از خدمات نرم‌افزار بارمپ را در طول زمان تغییر دهد. این تغییرات از طریق نرم‌افزار بارمپ، کانال تلگرام یا در قالب پیامک به تمامی کاربران اطلاع داده خواهد شد؛ صرف ‌ادامه‌ی استفاده‌ی کاربر از خدمات بارمپ، اعلام رضایت نسبت به شرایط جدید و قبول آن تلقی می‌‌گردد.

توجه : هرگونه علامت، عدد، کلمه، تصویر یا نشان الکترونیک که مثبِت هویت امضاکننده باشد و به این سند یا سایر اسناد صادره در این زمینه ملحق شود به‌منزله امضای الکترونیک و همانند امضای دست‌نویس واجد اعتبار خواهد بود و امضاکننده را به مفاد سند ملتزم می‌‌نماید.

شرکت به عنوان طراح و مالک نرم افزار بارمپ، مطابق شرایط قرارداد حاضر و شرایط عمومی استفاده از خدمات بارمپ، خدمات نرم افزاری به راننده ارائه نموده و فعالیت وی در جهت یافتن بار و ارتباط با صاحبان بار را تسهیل می نماید.

1- مبلغ توافقی بین کاربر و بارمپ

نظر به اینکه سفارشات حمل بار مشتریان از طریق نرم افزار بارمپ به کاربر (راننده) معرفی می‌گردند، کاربر متعهد است از هر دریافتی خود از صاحب بار (صافی حمل بار)، ده درصد آن را پس از کسورات قانونی به عنوان “حق استفاده و بهره برداری از نرم افزار بارمپ” به شرکت بپردازد.

2- تعهدات کاربر

۱-2- کاربر موظف است جهت گرفتن حمل بار، تصویر کارت هوشمند خودروی خود را در اختیار شرکت قرار دهد.

۲-2- کاربر متعهد است حق استفاده و بهره برداری از نرم افزار بارمپ را به شرکت پرداخت نماید. در صورتی که کاربر در پرداخت حق شرکت، بیش از یک ماه تأخیر نماید، موظف به پرداخت 3 برابر این مقدار به عنوان وجه التزام تأخیر در انجام تعهدخواهد بود.

۳-2- کاربر موظف است نرم افزار بارمپ را تنها در خودروی صدرالذکر که در سیستم نرم افزار بارمپ به نام کاربر ثبت شده است، به کار گرفته و از خودروی دیگری برای ارائه خدمات به صاحبان کالا استفاده ننماید. در صورت تخلف از مفاد این بند، نامبرده مکلف است مبلغی به عنوان وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد در حق شرکت کارسازی نماید.

۴-2- پس از پذیرش درخواست حمل بار صاحب کالا، شخصی که بارنامه به نام وی صادر شده موظف است در محل بارگیری حاضر و از اعزام افراد دیگر به جای خود، اجتناب نماید. در صورت تخلف از مفاد این بند، نامبرده مکلف به پرداخت مبلغی که شرکت تعیین می‌کند، به عنوان خسارت عدم انجام تعهد خواهد بود.

۵-2-کاربر متعهد می‌گردد شماره تماس صاحبان بار را که از طریق نرم افزار بارمپ به وی معرفی شده اند، ذخیره نکرده، از برقراری ارتباط با ایشان اجتناب نماید. بدین لحاظ، در صورتی که کاربر با حفظ این اطلاعات یا در صورت تماس مستقیم این افراد خارج از چارچوب بارمپ، اقدام به ارائه خدمات حمل بار به ایشان نماید، موظف است چهار برابر درآمد حاصل از این حمل بارها را به عنوان جریمه به شرکت پرداخت نماید.

۶-2- کاربر موظف است پس از پذیرش درخواست حمل بار، ظرف زمان متعارف، در مبدأ (محل بارگیری که در درخواست حمل بار ثبت شده است) حضور یابد. تخلف از این امر، شرکت را مجاز خواهد نمود ضمن دریافت 10% هزینه حمل بار، خسارت ناشی از ایراد ضرر به حسن شهرت شرکت را مطالبه نماید. اخذ مبالغ موصوف، نافی حق شرکت برای انسداد حساب کاربری نامبرده در نرم افزار بارمپ نخواهد بود. رد درخواست حمل بار پس از پذیرش آن، مشمول حکم این بند خواهد بود.

۷-2- کاربر موظف است قیمت تعیین شده توسط نرم افزارهای بارمپ را از صاحب بار مطالبه نماید. مطالبه مبلغ مازاد، شرکت را مجاز خواهد نمود تا ضمن انسداد حساب کاربری راننده متخلف در نرم افزار بارمپ، وجه التزام مشخصی را از نامبرده وصول نماید.

۸-2- در صورتی که یک فرد با مشخصات هویتی معین، همزمان به عنوان”صاحب بار” برای یک حمل بار درخواست ارسال نماید و همان فرد، این درخواست را به عنوان “راننده” قبول نماید، عمل مزبور تقلب قلمداد شده، شرکت را مجاز خواهد نمود مبلغ مشخصی را از متقلب وصول نماید. در شرایطی که این مبلغ، تکافوی جبران خسارت وارده را ننماید، شرکت مجاز خواهد بود بنا به تشخیص خود خسارت وارده به شرکت را از متقلب مطالبه نماید. وصول این مبالغ، نافی حق انسداد حساب کاربری نامبرده نخواهد بود. فرضی‌‌که وابستگان یک فرد با همکاری یکدیگر اقدام به اعمال مشابه نمایند و یا کاربران به هر شکل نسبت به شرکت، اعمال حیله و تقلب نمایند و بدین وسیله موجبات ضرر شرکت را فراهم آورند، مشمول حکم اخیر خواهد بود. مرجع تشخیص تقلب موضوع این بند، شرکت بوده و کاربر حق هر گونه ادعا و اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید.

۹-2- کاربر موظف است اعتبار تجاری نرم افزار بارمپ را در همه حال در نظر گرفته، برای حفظ اعتبار تجاری نرم افزار، از خود حسن خلق نشان داده، مراتب نزاکت ، ادب و امانت داری را در قبال حمل محموله داشته، توصیه‌های شرکت در خصوص نوع رفتار با مشتری، پوشش و وضعیت ظاهری متناسب، وضعیت فنی و ظاهری خودرو و … را رعایت نماید. تخلف از مفاد این ماده و نیز هر رفتاری که موجب خدشه دار شدن حیثیت تجاری بارمپ گردد، شرکت را مجاز خواهد نمود مبلغی را به عنوان وجه التزام تخلف، از راننده متخلف مطالبه نماید. تشخیص حدوث این امر با شرکت است و کاربر حق هر گونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و اسقاط می نماید.

۱۰-2- کاربر متعهد است در استفاده از خدمات بارمپ، تمامی قوانین حمل بار جمهوری اسلامی ایران را رعایت نموده، نرم افزار را برای اهداف قانونی به کار گیرد. بدیهی است در صورتی که کاربر در طول سفرهای موضوع قرارداد حاضر، مرتکب رفتاری گردد که از نظر قوانین ایران جرم تلقی گردد، شرکت در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت. مضاف بر آن، نامبرده مکلف است مبلغ مشخصی را به انضمام وجه التزام مقرر در بند پیش، به عنوان خسارت وارده به حیثیت تجاری نرم افزار به شرکت بپردازد.

۱۱-2-کاربر صراحتاً اعلام می دارد که از قوانین مرتبط در حوزه فعالیت خود اعم از قوانین مالیاتی ( مالیات بر درآمد و …) صنفی و … مطلع بوده و آنها را رعایت کند. در صورتی که به علت عدم رعایت هر یک از این قوانین از سوی کاربر، شرکت از سوی مراجع صالح قانونی و قضایی محکوم به پرداخت وجهی گردد، کاربر موظف است این مبلغ را به انضمام ۱۰ درصد از آن ( به عنوان جریمه) به شرکت پرداخت نماید.

۱۲-2- کاربر موظف است در حین انجام سفر، تمامی قواعد راهنمایی و رانندگی را رعایت نماید. مسوؤلیت جبران خسارات جانی و مالی وارده به کالا حین سفر، به سبب عدم رعایت این مقررات، به عهده کاربر بوده و شرکت در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت. مضاف بر آن، در صورت بروز چنین اتفاقاتی، شرکت مجاز خواهد بود خسارت وارده به اعتبار تجاری نرم افزار و شرکت – مقرر در بند ۹ این ماده را از کاربر مطالبه نماید.

۱۳-2- مسئولیت تمامی فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری انجام می‌شود، مطلقاً به عهده شخص کاربر است؛ لذا ضروری است کاربر در حفظ اطلاعات حساب کاربری خود حداکثر اقدامات لازم را مبذول داشته، بدین طریق مانع استفاده دیگران از آن گردد. در صورت ظن به دسترسی ثالث به حساب کاربری متعلقه، ضروری است کاربر در اسرع وقت شرکت را مطلع نماید تا حساب کاربری مذکور را مسدود نماید.

۱۴-2- کاربر با ثبت نام در بارمپ و ایجاد حساب کاربری به نام خود، صحت انتساب کلیه پیام‌های صادره از حساب کاربری خویش را پذیرفته لذا کاربر، حق هر گونه اعتراض یا ادعای آتی (مبنی بر انکار، تردید یا جعل داده پیام های ارسالی) را از خویش سلب و اسقاط می نماید.

۱۵-2- کاربر متعهد است تمامی تغییرات، الحاقات و اصلاحاتی که توسط شرکت از طریق پیامک، ایمیل و یا نرم افزارهای بارمپ در خصوص استفاده از خدمات بارمپ و شرایط آن برای کاربر ارسال می گردد را مطالعه نموده و در صورت موافقت، آن را تأیید نماید. ادامه ی استفاده از نرم افزار بارمپ، به منزله این تأیید است.

۱۶-2- کاربر اقرار می‌نماید با افتتاح حساب‌کاربری، تنها مجوز استفاده غیر انحصاری، غیر قابل انتقال و محدود از خدمات بارمپ را دریافت داشته، بدین وصف، مدعی مالکیت آن نبوده، مدعی حقی نسبت به بارمپ‌ (اعم از کپی رایت، علامت تجاری و سایر حقوق معنوی آن) نمی‌باشد و در غیر موارد مطرح در این قرارداد، اجازه استفاده از نام و علامت تجاری و خدمات نرم افزارهای بارمپ را نداشته و در همه حال متعهد به رعایت حقوق معنوی شرکت نسبت به نرم افزارها و ملحقات آن خواهد بود.

۱۷-2-نظر به این که شرکت، تنها خدمات نرم افزاری ارائه داده، ایجاد ارتباط میان راننده و صاحبان بار را تسهیل می نماید، کاربر تنها “استفاده کننده” از این خدمات بوده لذا نمی‌تواند تحت عناوینی چون رابطه استخدامی، پیمانکاری و مشارکت مدعی حقی نسبت به شرکت باشد.

۱۸-2-کاربر می‌پذیرد شرکت می‌تواند هر زمان تنها به صلاحدید خود و بدون نیاز به تدارک هیچ گونه دلیلی، یک حساب کاربری را مسدود نموده، مانع استفاده کاربر از خدمات بارمپ گردد.

19-2- نظر به این که بارمپ با ارائه خدمات نرم افزاری، به منزله یک واسط عمل کرده و تنها ارتباط میان صاحبان کالای متقاضی حمل بار و کاربران (رانندگان) را تسهیل می نماید، ضامن صلاحیت، رفتار و اعمال مسافران در مقابل کاربر (راننده) نبوده و هیچ گونه مسئولیت حقوقی و کیفری در این خصوص و اتفافات حین سفر نخواهد داشت. کاربر (راننده) با قبول این شرایط، اقرار می‌نماید که این موضوع به روشنی به وی تفهیم شده و از این موضوع اطلاع و آگاهی کامل دارد.

۲0-2- کاربر (راننده) متعهد است یک شماره حساب شبا به نام خود افتتاح و آن را در حساب کاربری خود در بارمپ وارد نماید تا در مواردی که هزینه سفرهای موضوع قرارداد‌(کرایه)، به صورت آنلاین از سوی مسافران پرداخت می‌شود، شرکت، این مبالغ را پس از کسر سهم خود مقرر در ماده ۳ به این حساب واریز نماید. کاربر اقرار می‌نماید که واریز به این حساب، به منزله پرداخت به شخص ایشان بوده و ذمه شرکت با واریز وجوه موصوف به این حساب، بری می‌شود و کاربر نمی‌تواند در آینده مدعی عدم پرداخت گردد.

21-2- کاربر (راننده) می بایست برای گرفتن بار و نهایی سازی آن اقدام به ثبت شماره کارت هوشمند راننده، شماره کارت هوشمند ماشین و کد ملی خود از طریق برنامه بارمپ یا تماس با پشتیبانی بارمپ که شماره آن در برنامه وجود دارد، اقدام نماید. در صورت عدم تایید مشخصات وارد شده از سمت سازمان راهداری، کاربر غیرفعال شده و خسارات وارده بر عهده کاربر می‌‌باشد.

22-2- کاربر (راننده) متعهد می‌گردد حمل بار قبول شده از طریق نرم افزار بارمپ را شخصا انجام داده و از واگذاری آن به غیر خودداری نماید. در صورت تخلف نامبرده مکلف به پرداخت مبلغی که شرکت تعیین می‌کند به عنوان خسارت عدم انجام تعهد خواهد بود.

3- تعهدات شرکت

۱-3- شرکت متعهد است کلیه آموزش های لازم جهت استفاده از نرم افزارهای بارمپ را به صورت رایگان به کاربر ارائه دهد.

۲-3-شرکت متعهد است با اطلاع از بروز نقص در نرم افزار، نسبت به رفع آن اقدام نماید و در تمام طول قرارداد، موظف به پشتیبانی فنی از نرم افزار است.

۳-3- در مواردی که هزینه سفر (کرایه) توسط صاحب بار به صورت آنلاین پرداخت می‌شود، شرکت متعهد است پس از کسر مبلغ قرارداد مقرر در ماده 2 قرارداد- مابقی آن را به حساب شبای معرفی شده از سوی کاربر (مقرر در بند ۲0-2-) واریز نماید.

4- قانون حاکم و شیوه حل اختلاف

قرارداد حاضر از هر نظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و در صورت بروز اختلاف، طرفین تلاش خواهند نمود اختلاف خود را به صورت مسالمت آمیز و از راه گفت و گو حل و فصل نمایند. در صورت عدم موفقیت، اختلاف از طریق مراجعه به مراجع قضایی تهران حل و فصل خواهد شد.

حقوق مادی و معنوی این سرویس (وب‌سایت و اپلیکیشن‌های موبایل) متعلق به سوربن ترابر هوشمند (بارمپ) است.